Úplné znenie pravidiel vernostnej akcie
„Spookies – Veľká mapa strašidiel“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35790164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 03.01. do 10.03.2019 „Spookies – Veľká mapa strašidiel“ (ďalej len „akcia“).
 1. Akcia prebieha vo všetkých obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej republiky.
 1. V reklamných novinách Kaufland, v priestoroch a  na miestach, ktoré vlastní, alebo prevádzkuje usporiadateľ, na webovej stránke Kaufland, na sociálnej sieti Facebook je propagovaná hore uvedená akcia.
 1. Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do akcie a súhlasí s pravidlami akcie. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným  spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH VERNOSTNEJ AKCIE

 1. V rámci vernostnej akcie získa spotrebiteľ za každých pätnásť (15) EUR hodnoty nákupu v obchodných domoch Kaufland na Slovensku jednu (1) magnetku so strašidlom Spookie (ďalej len „magnetka“) zabalenú v nepriehľadnom obale. Pred porušením obalu (napr. jeho roztrhnutím) nie je možné určiť, ktorá magnetka sa v obale nachádza. Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, náhrad dojčenského mlieka, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené na predajni (napr. produkty s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti).
 1. Mimo vernostnej akcie si spotrebiteľ môže magnetku zakúpiť, a to za cenu 0,50 EUR za kus, avšak len počas trvania vernostnej akcie.
 1. Vernostná akcia trvá od 03.01.2019 do 10.03.2019 alebo do vyčerpania zásob.
 1. Strašidiel Spookies je celkovo 48 druhov (t. j. 48 rôznych typov magnetiek), ktoré je možné vložiť do Veľkej mapy strašidiel Spookies (ďalej len „magnetická mapa“) o rozmeroch 77 cm x 46 cm. Cena magnetickej mapy je 4,99 EUR. Magnetická mapa obsahuje, okrem iného, 48 prázdnych miest (políčok) určených na vloženie 48 rôznych súťažných magnetiek strašidiel Spookies. Od 21.02.2019 má zákazník možnosť kúpiť si magnetickú mapu Spookies s 50% zľavou za cenu 2,49 €. Táto akcia platí od 21.02.2019 do 10.03.2019 alebo do vyčerpania zásob.

ONLINE HRA, KVÍZ A BURZA MAGNETIEK NA WEBSTRÁNKE WWW.SPOOKIES.SK  

 1. Internetovú stránku www.spookies.sk (ďalej len „webstránka“), na ktorej sa uskutočňujú podporné aktivity k vernostnej akcii (online hra, kvíz, burza magnetiek) prevádzkuje spoločnosť Effectivity s.r.o., so sídlom: Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava, IČO: 35 852 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28231/B (ďalej len „Effectivity“). Webstránka www.spookies.sk bude dostupná počas trvania vernostnej akcie.
 1. Na webstránke www.spookies.sk sa spotrebitelia môžu zapojiť do online hry a kvízu týkajúcich sa strašidiel Spookies. Princíp fungovania a pravidlá online hry resp. kvízu sú uvedené v samotnej online hre resp. kvíze. Online hru a kvíz je možné hrať opakovane bez obmedzenia, pričom účasť v hre alebo v kvíze nie je nijako odmeňovaná. Za účelom spustenia online hry a/alebo kvízu musí návštevník webstránky uviesť svoju prezývku (tzv. nickname).
 1. Zároveň bude na webstránke www.spookies.sk prebiehať burza magnetiek strašidiel Spookies (ďalej len „burza“), prostredníctvom ktorej si návštevníci webstránky môžu medzi sebou magnetky vymieňať. Návštevník stránky sa môže burzy strašidiel zúčastniť až po zaregistrovaní sa (t. j. po vyplnení a odoslaní registračného formulára), pričom následne mu je vytvorený užívateľský profil, prostredníctvom ktorého môže vyhľadávať iných registrovaných užívateľov, ktorí majú záujem vymeniť svoje magnetky za iné. Následne môže registrovaný užívateľ kontaktovať iných užívateľov za účelom výmeny magnetiek, avšak už mimo profilu na webstránke www.spookies.sk.  Burzy sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným  spôsobom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pravidlá tejto vernostnej akcie sú k dispozícii na internetovej adrese www.kaufland.sk/vernostnaakcia na webstránke www.spookies.sk alebo v sídle usporiadateľa vernostnej akcie.
 1. Zapojením sa do vernostnej akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s týmito pravidlami.
 1. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa vernostnej akcie môžu účastníci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800 152 835 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.
 1. Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel vernostnej akcie (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.
 1. Kaufland si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či ukončiť túto vernostnú akciu, a to kedykoľvek v priebehu trvania vernostnej akcie.

 

V Bratislave, dňa 21.2.2019